REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PAKON.SKLEP.PL

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Sklep internetowy http://pakon.sklep.pl (dalej określany jako Sklep) prowadzony jest Firma Handlowa PAKON Paulina Kucharska, 97-532 Żytno, NIP: 7722416883 (dalej określana jako F.H. PAKON ).

§ 2

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów znajdujących się w aktualnej ofercie asortymentowej FH PAKON przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobą prywatnym, którzy w dowolnej formie zdeklarowali chęć dokonywania zakupów poprzez Sklep.

§ 3

Asortyment Sklepu (towar z podaną ceną) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza ofertę klienta, która wymaga akceptacji Sklepu.

§ 4

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.

II. Warunki dokonywania zakupów

§ 1

Sklep służy do dokonywania zakupów (zawierania umów sprzedaży pomiędzy FH PAKON i Klientem) za pośrednictwem sieci Internet (protokół https).

Wymagania techniczne: w celu dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej (w najnowszej wersji wydanej przez producenta oprogramowania), aktywnego adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze sklepem.

§ 2

Do zakupów w Sklepie upoważnione są osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prywatne, które wyraziły chęć zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem. W wykonaniu umowy stosuje się prawo polskie. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za przekazanie danych go identyfikujących w Sklepie osobom trzecim, w szczególności za złożenie przez takie osoby zamówień.

§ 3

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do Sklepu. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest zarejestrowanie Klienta w Sklepie dostępnym pod adresem podanym w § 1 oraz aktualność danych Klienta.

§ 4

Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową oraz poprzez informację wyświetlaną w systemie Sklepu. Przyjęcie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. F.H. PAKON nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od nich (np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi).

§ 5

Wysyłając zamówienie ze strony www Sklepu Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Sklep jest uprawniony do anulowania złożonego zamówienia bez jakichkolwiek konsekwencji.

§ 6

Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta realizowane są następnego dnia roboczego. Klient może zamówić towar znajdujący się w Sklepie o podanej tam specyfikacji.

§ 7

Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub niepełnie wypełnionych formularzy zamówienia. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji i tylko w takim zakresie, w jakim dopuszcza to system. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować bez zgody F.H. PAKON.

§ 8

Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny podane są w wartościach netto (bez podatku VAT) oraz brutto (z podatkiem VAT). Transakcje zawierane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest jako niezawarta. Sklep w wyjątkowych przypadkach ma prawo dokonać zmiany ceny w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone (zaakceptowane) poprzez potwierdzenie realizacji zamówienia.

§ 9

Sklep wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem F.H PAKON do wystawienia faktury na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.

III. Dane osobowe

§ 1

Dane osobowe klienta: imię, nazwisko, firma, adres siedziby, adres wysyłki, adres e-mail oraz telefon kontaktowy wprowadzane są do systemu sprzedaży w chwili w której Klient zgłasza wolę dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu. Klient zobowiązany jest na bieżąco weryfikować poprawność danych i zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w tej mierze.

§ 2

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Firma Handlowa PAKON Paulina Kucharska, 97-532 Żytno, NIP: 7722416883 zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). Dane wykorzystane będą w celu realizacji zawartych umów sprzedaży. Klient został pouczony o prawie wglądu do tych danych, żądania ich zmiany oraz usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne.

§ 3

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Brak takiej zgody nie wpływa na obowiązek realizacji zamówienia przez Sklep.

IV. Płatności

§ 1

Termin płatności ustalany jest indywidualnie z każdym klientem. Informacja o sposobie płatności zawarta jest w treści faktury. Sklep akceptuje płatności dokonane przelewem na konto bankowe sklepu podane w treści faktury. W tytule płatności należy podać numer faktury. Sklep może: wstrzymać realizację zamówienia (zamówień); zablokować możliwość dokonywania zakupów przez Klienta w przypadku opóźnienia w regulowaniu płatności lub przekroczenia limitu kredytu kupieckiego ustalonego przez F.H. PAKON.

§ 2

Sklep nie obsługuje płatności przelewem za pośrednictwem serwisów transakcyjnych.

V. Warunki dostawy zamówień

§ 1

Dostawa zostanie zrealizowana zgodnie z terminem uzgodnionym z obsługą Sklepu.

§ 2

W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo i obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej przesyłkę. W razie uszkodzenia paczki, niezgodności towaru z umową, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia reklamacji pracownikowi firmy dostarczającej, a następnie telefonicznie pod numerem 665783148 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@pakon.sklep.pl

Zastrzeżenia dotyczące stanu dostarczonej przesyłki powinny zostać zgłoszone osobie dostarczającej przesyłkę i wymagają spisania odpowiedniego protokołu reklamacyjnego. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego dokonywania odbioru ilościowego i jakościowego każdej partii dostarczonych towarów, a w razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, do zgłoszenia ich i wystąpienia z reklamacją przy dostawie. Jednakże wady jakościowe ukryte mogą zostać zgłoszone w kolejnym dniu roboczym po ich wykryciu, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od chwili ich wykrycia. Zgłoszenie braku ilościowego może nastąpić wyłącznie w chwili dostawy.

Niezależnie od powyższych obowiązków Klient zobowiązany jest złożyć reklamację telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

§ 3

Umowa zawarta ze Sklepem jest umową zawieraną na odległość.

§ 4

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) . Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie.

§ 5

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
§ 6
Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Sklep nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.

VI. Dostępność towarów

Zawartość Sklepu prezentuje aktualną ofertę towarów, które stanowią podstawę do złożenia oferty przez Klienta. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sklep ma prawo zaproponować Klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach.

W przypadku zgody klienta, zrealizowane będzie tak zmodyfikowane zamówienie. W przypadku braku takiej zgody, Klient otrzyma zwrot wszelkich wpłaconych kwot na poczet danego zamówienia, zaś Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak realizacji zamówienia.

VII. Reklamacje i gwarancje

§ 1

Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez F.H. PAKON. W razie uwzględnienia reklamacji produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), Sklep zaoferuje do wyboru inny produkty, zaś w razie braku zgody na inny produkt zwróci kwotę otrzymaną od Klienta oraz wystawi korektę faktury. Klient nie ma prawa odesłać towaru bez porozumienia ze Sklepem.

§ 2

Zakupione i dostarczone towary są objęte dostarczaną wraz z towarem gwarancją producenta. Rękojmia w stosunkach między przedsiębiorcami jest wyłączona.

VIII. Prawa autorskie

§ 1

Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach Sklepu chronione są prawami autorskimi Sklepu lub innych osób. Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich bez zgody F.H. PAKON lub innego uprawnionego podmiotu jest zabronione.

IX. Postanowienia końcowe

§ 1

Sklep zastrzega sobie prawo do:

zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego
realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.
§ 2

Dane przekazanie w wyniku wypełnienia arkusza rejestracyjnego są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

§ 3

Ilekroć w regulaminie mowa o przesyłaniu korespondencji e-mailem, oświadczenie uznaje się za prawnie skuteczne nawet wówczas, gdy zostało złożone bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

§ 4

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Regulamin podlega prawu polskiemu. Regulamin może zostać zmieniony; aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem pakon.sklep.pl (zakładka Regulamin). W przypadku braku akceptacji dla zmian, Klient winien zaprzestać realizacji zamówień za pośrednictwem Sklepu, pod rygorem uznania, iż Regulamin w nowym brzmieniu akceptuje.


Copyright © 2018 F.H."PAKON"
Realizacja: PROPERART